Calla - Kwiaty i Ogród
witamy na stronie Kwiaty i Ogród - Calla
witamy na stronie Kwiaty i Ogród - Calla
Zasiłek pogrzebowy
Strona główna  >   Poradnik  >   Zasiłek pogrzebowy
ZASIŁEK POGRZEBOWY
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Wysokość zasiłku określa ZUS co trzy miesiące, na podstawie średniej pensji za poprzedni kwartał. Od marca 2011 r. stawka wynosi 4000,00 zł.

Zasiłek przysługuje, gdy zmarły był ubezpieczony, pobierał rentę lub emeryturę, w dniu śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniał warunki do jej uzyskania, a także, gdy pobierał zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne.

Członkowie rodziny nieżyjącego dostają z ZUS całość zasiłku, bez względu na to, ile kosztował ich pogrzeb. Członkami rodziny, o których mowa to:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające


Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Dlatego oprócz członków rodziny, może to być także:
 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • inna osoba niż członek rodziny.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez powyższe podmioty, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

Trzeba jednak pamiętać, by stosowny wniosek złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci bliskiego. Później prawo do zasiłku wygasa. Termin ten zostaje wydłużony tylko w przypadku zmarłych zaginionych. W takich przypadkach termin 12 miesięcy liczy się od dnia wydania aktu zgonu. Do potwierdzenia tej daty w ZUS będzie potrzebne zaświadczenie z policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu. Oprócz tego w ZUS należy też złożyć wniosek (druk ZUS Z-12) rachunki za pogrzeb oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo.WNIOSEK O ZASIŁEK
Wnioski o przyznanie zasiłku składa się w oddziałach ZUS. Podstawowymi dokumentami, jakie musimy ze sobą zabrać to:
 • poprawnie wypełniony wniosek (druk ZUS Z-12, KRUS RS-26),
 • skrócony odpis zgonu,
 • oryginał rachunków za np. trumnę, ubranie, wieńce (jeśli rachunki zostały złożone w banku, do ZUS trzeba dostarczyć kopie poświadczone przez bank),
 • dokumenty poświadczające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).
 • gdy zmarły prowadził działalność gospodarczą, do wniosku trzeba dołączyć druk ZWUA, potwierdzający wyrejestrowane zmarłego płatnika (trzeba to zrobić następnego dnia po śmierci) oraz kopię ostatniego dowodu wpłaty składki ZUS.


Źródło: wyborcze.pl

© Grupa Calla :: Opieka nad Grobami, Organizacja pogrzebów, Transport, Usługi Kamieniarskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia